Home » Aktualności » Akademia Bezpiecznego Puchatka

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Aka­de­mia Bez­piecz­ne­go Puchat­ka to Ogól­no­pol­ski Test Bez­pie­czeń­stwa skie­ro­wa­ny do uczniów klas I szkół podstawowych.

Ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w tym pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym i otrzy­ma­li dyplo­my oraz Cer­ty­fi­kat dla szko­ły. W ramach pro­gra­mu Pierw­szo­kla­si­ści uzy­ska­li war­to­ścio­wą wie­dzę prze­pro­wa­dzo­ną na zaję­ciach. Tema­ty­ka zwią­za­na była z bez­pie­czeń­stwem dzie­ci w czte­rech sfe­rach: na dro­dze, w domu, w szko­le oraz w Inter­ne­cie. Po prze­pro­wa­dze­niu zajęć dzie­ci wery­fi­ko­wa­ły swo­ją wie­dzę zdo­by­tą pod­czas spe­cjal­nych zajęć Aka­de­mii roz­wią­zu­jąc na stro­nie pro­gra­mu Ogól­no­pol­ski Test Bezpieczeństwa.