Home » Articles posted by Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Author Archives: Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

II turnus obozu sportowo-rekreacyjnego

23 lipca 2021
II tur­nus obo­zu spor­to­wo — rekre­acyj­ne­go dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­wał się w dniach 19.07–23.07.2021r. Środ­ki na reali­za­cję zajęć zosta­ły prze­ka­za­ne  przez Gmi­nę Wie­ru­szów i pocho­dzi­ły z Gmin­ne­go pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych oraz prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii na 2021r. W zaję­ciach uczest­ni­czy­ło 24 dzie­ci z klas 0‑VI. Uczest­ni­cy zosta­li podzie­le­ni na dwie gru­py wie­ko­we, co umoż­li­wi­ło stop­nio­wa­nie trud­no­ści zadań. Spo­tka­nia […]


Czy­taj dalej …

I turnus obozu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Pieczyskach za nami

9 lipca 2021
W  Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w dniach od 28 czerw­ca do 9 lip­ca bie­żą­ce­go roku zor­ga­ni­zo­wa­no I tur­nus obo­zu spor­to­wo — rekre­acyj­ne­go dla dzie­ci. Środ­ki na reali­za­cję zajęć zosta­ły prze­zna­czo­ne przez Gmi­nę Wie­ru­szów i pocho­dzi­ły z Gmin­ne­go pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych oraz prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii na 2021r. W zaję­ciach uczest­ni­czy­ło 30 dzie­ci z klas I‑VI.  Uczest­ni­cy pół­ko­lo­nii bra­li udział w przy­go­to­wa­nym  pro­gra­mie, któ­ry skła­dał […]


Czy­taj dalej …

Wakacji już czas!

2 lipca 2021
Przed­szko­la­ki z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i ich rodzi­ce, w pią­tek 2 lip­ca, spo­tka­li się na ostat­niej w tym roku uro­czy­sto­ści – uro­czy­sto­ści poże­gna­nia roku przed­szkol­ne­go i poże­gna­nia star­sza­ków . O godzi­nie 10.00  swój występ roz­po­czę­ła gru­pa 2- 3 lat­ków, a następ­nie gru­pa 4- 5 lat­ków. O godzi­nie 11.00 ostat­ni już raz z przed­szko­lem poże­gna­ły się […]


Czy­taj dalej …

Czas podsumowań i pożegnań

30 czerwca 2021
25 czerw­ca, niby zwy­kły dzień, a jed­nak bar­dzo wyjąt­ko­wy. To wła­śnie dziś odby­ło się  w naszej szko­le uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021. Nie był to czas łatwy. Pan­de­mia, izo­la­cja, zdal­ne naucza­nie, aż wresz­cie dłu­go wycze­ki­wa­ny powrót do szko­ły. Czer­wiec minął jed­nak w zawrot­nym tem­pie i nad­szedł moment pod­su­mo­wa­nia kont uczniow­skich. Dla nie­któ­rych było to ostat­nie zakoń­cze­nie w szko­le pod­sta­wo­wej. […]


Czy­taj dalej …

„Umiem pływać”

29 czerwca 2021
W okre­sie od 14 maja do 25 czerw­ca 2021 r. 9 uczniów kla­sy III reali­zo­wa­ło Pro­jekt powszech­nej nauki pły­wa­nia „Umiem pły­wać”. Zaję­cia odby­wa­ły się w Aqu­apar­ku Oce­anik w Ostrze­szo­wie i obej­mo­wa­ły 20 godzin dydak­tycz­nych. W cza­sie 10 wyjaz­dów ucznio­wie bar­dzo szyb­ko zdo­by­wa­li nowe umie­jęt­no­ści i wie­dzę. Dzie­ci chęt­nie uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach, oswa­ja­ły się z wodą oraz uczy­ły róż­nych tech­nik […]


Czy­taj dalej …

Dzień Rodziny w klasie III

25 czerwca 2021
W czwar­tek 24 czerw­ca ucznio­wie kla­sy III zapro­si­li swo­ich rodzi­ców na obcho­dy Dnia Rodzi­ny. Dzie­ci prze­nio­sły wszyst­kich do kra­iny baśni. Przy­wo­łu­jąc kolej­ne posta­cie baj­ko­we recy­to­wa­li wier­sze, śpie­wa­li pio­sen­ki oraz skła­da­li życze­nia swo­im rodzi­com. Po czę­ści ofi­cjal­nej wszy­scy spo­tka­li się przy ogni­sku, gdzie sma­żo­no kieł­ba­ski. Wspa­nia­łym ele­men­tem były roz­gryw­ki spor­to­we z udzia­łem tatu­siów. Dzie­ci i rodzi­ce […]


Czy­taj dalej …

Dzień Rodziny

23 czerwca 2021
Dni 17 i 18 czerw­ca w Oddzia­łach Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach były bar­dzo wyjąt­ko­we z tej oka­zji, że przed­szko­la­ki zapro­si­ły swo­ich rodzi­ców do udzia­łu w pik­ni­ku rodzin­nym. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły część arty­stycz­ną: śpie­wa­ły pio­sen­ki oraz recy­to­wa­ły wier­sze, a na koniec wrę­czy­ły rodzi­com upo­min­ki. Były to nie­za­po­mnia­ne dni spę­dzo­ne w miłej, rodzin­nej atmos­fe­rze. […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczne wakacje — spotkanie z policjantem

15 czerwca 2021
Zbli­ża­ją się waka­cje, aby ten okres prze­bie­gał spo­koj­nie i bez­piecz­nie zapro­si­li­śmy do naszej szko­ły poli­cjan­tów z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa i zagro­żeń w okre­sie waka­cji. Spo­tka­nia odby­wa­ły się w kil­ku gru­pach. Poli­cjan­ci przy­po­mnie­li pod­sta­wo­we zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze, zarów­no jako pie­szy oraz jako rowe­rzy­sta. Uwraż­li­wia­li jak istot­ne jest zacho­wa­nie […]


Czy­taj dalej …

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? — Poradnik dla rodziców

15 czerwca 2021
Jak wspie­rać dziec­ko w powro­cie do szko­ły po pan­de­mii? — Porad­nik dla rodzi­ców (pdf)   […]


Czy­taj dalej …