Home » Aktualności » Bezpieczne wakacje — spotkanie z policjantem

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Bezpieczne wakacje — spotkanie z policjantem

Zbli­ża­ją się waka­cje, aby ten okres prze­bie­gał spo­koj­nie i bez­piecz­nie zapro­si­li­śmy do naszej szko­ły poli­cjan­tów z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa i zagro­żeń w okre­sie waka­cji. Spo­tka­nia odby­wa­ły się w kil­ku gru­pach. Poli­cjan­ci przy­po­mnie­li pod­sta­wo­we zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze, zarów­no jako pie­szy oraz jako rowe­rzy­sta. Uwraż­li­wia­li jak istot­ne jest zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas prze­cho­dze­nia przez jezd­nię, jak waż­ne jest nosze­nie ele­men­tów odbla­sko­wych oraz kasków ochron­nych pod­czas jaz­dy rowerem.

Funk­cjo­na­riu­sze przy­po­mnie­li pod­sta­wo­we zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w górach, nad wodą, na pla­ży, jakie miej­sca wybie­rać do zaba­wy by była ona bez­piecz­na. Prze­strze­ga­li przed korzy­sta­niem z nie­strze­żo­nych kąpie­lisk, a tak­że zwró­ci­li uwa­gę na zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z nie­wła­ści­we­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu. Roz­ma­wia­li rów­nież jak zacho­wy­wać się w podró­ży, w gale­rii, jak postę­po­wać gdy się ktoś zgubi.