Home » Wolontariat

Wolontariat

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Akcja charytatywna — Walentynka dla Jarka

12 lutego 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach rów­nież włą­czy­ła się w akcje cha­ry­ta­tyw­ną „ Walen­tyn­ka dla Jar­ka”. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li pięk­ne kart­ki walen­tyn­ko­we, któ­re będzie moż­na nabyć w ramach akcji. Szko­ła poma­ga w powro­cie do zdro­wia Panu Jar­ko­wi, któ­ry nie jeden raz towa­rzy­szył naszym uczniom i pra­cow­ni­kach w wyjaz­dach. Życzy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­­wia- Panie Jar­ku! […]


Czy­taj dalej …

Prace uczniów z Pieczyska w Polskim Radiu — „Choinki Jedynki”

26 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Cho­in­ki Jedyn­ki”. Do kon­kur­su zapro­si­ła Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko” oraz Pol­skie Radio. Aby wziąć udział w kon­kur­sie nale­ża­ło do 20 listo­pa­da nade­słać na adres orga­ni­za­to­ra wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ną pra­cę pla­stycz­ną na temat: Tajem­nic Świąt Boże­go Naro­dze­nia. W ten spo­sób ucznio­wie włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcje cha­ry­ta­tyw­ną, gdyż w dniu 07 grud­nia […]


Czy­taj dalej …

Świąteczny anioł

26 listopada 2019
W okre­sie przed­świą­tecz­nym od 21.XI- 06.XII trwa w naszej szko­le akcja cha­ry­ta­tyw­na pod nazwą „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ” na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. W ramach tej akcji ucznio­wie przy­go­to­wu­ją kart­ki świą­tecz­ne i ozdo­by cho­in­ko­we. Za pozy­ska­ne środ­ki zosta­ną zaku­pio­ne naj­po­trzeb­niej­sze arty­ku­ły spo­żyw­cze i środ­ki che­micz­ne dla pod­opiecz­nych Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. […]


Czy­taj dalej …