Home » Aktualności » Czas podsumowań i pożegnań

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Czas podsumowań i pożegnań

25 czerw­ca, niby zwy­kły dzień, a jed­nak bar­dzo wyjąt­ko­wy. To wła­śnie dziś odby­ło się  w naszej szko­le uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021. Nie był to czas łatwy. Pan­de­mia, izo­la­cja, zdal­ne naucza­nie, aż wresz­cie dłu­go wycze­ki­wa­ny powrót do szko­ły. Czer­wiec minął jed­nak w zawrot­nym tem­pie i nad­szedł moment pod­su­mo­wa­nia kont uczniow­skich. Dla nie­któ­rych było to ostat­nie zakoń­cze­nie w szko­le pod­sta­wo­wej. Pięt­na­ścio­ro naszych absol­wen­tów wyru­szy­ło na zupeł­nie inną wędrów­kę przez mean­dry życia, nauki, pra­cy. Pani Dyrek­tor życzy­ła im samych dobrych wybo­rów, a kla­sa VII obda­ro­wa­ła ich dobry­mi rada­mi i upo­min­ka­mi. W uro­czy­sto­ści wzię­ła rów­nież udział prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców i przed­sta­wi­cie­le rodzi­ców naszych absol­wen­tów. Po wrę­cze­niu nagród, dyplo­mów i świa­dectw ukoń­cze­nia kla­sa VIII zatań­czy­ła polo­ne­za, chcąc uświet­nić ten waż­ny moment w swo­im życiu. Pani Dyrek­tor życzy­ła wszyst­kim uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom prze­trwa­nia tego trud­ne­go cza­su w zdro­wiu, waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku i powro­tu do szko­ły we wrześniu.