Home » Aktualności » Dzień Rodziny

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Dzień Rodziny

Dni 17 i 18 czerw­ca w Oddzia­łach Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach były bar­dzo wyjąt­ko­we z tej oka­zji, że przed­szko­la­ki zapro­si­ły swo­ich rodzi­ców do udzia­łu w pik­ni­ku rodzin­nym. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły część arty­stycz­ną: śpie­wa­ły pio­sen­ki oraz recy­to­wa­ły wier­sze, a na koniec wrę­czy­ły rodzi­com upo­min­ki. Były to nie­za­po­mnia­ne dni spę­dzo­ne w miłej, rodzin­nej atmosferze.