Home » Aktualności » Dzień Rodziny w klasie III

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Dzień Rodziny w klasie III

W czwar­tek 24 czerw­ca ucznio­wie kla­sy III zapro­si­li swo­ich rodzi­ców na obcho­dy Dnia Rodzi­ny. Dzie­ci prze­nio­sły wszyst­kich do kra­iny baśni. Przy­wo­łu­jąc kolej­ne posta­cie baj­ko­we recy­to­wa­li wier­sze, śpie­wa­li pio­sen­ki oraz skła­da­li życze­nia swo­im rodzi­com. Po czę­ści ofi­cjal­nej wszy­scy spo­tka­li się przy ogni­sku, gdzie sma­żo­no kieł­ba­ski. Wspa­nia­łym ele­men­tem były roz­gryw­ki spor­to­we z udzia­łem tatu­siów. Dzie­ci i rodzi­ce cudow­nie spę­dzi­li ten dzień.