Home » Aktualności » Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Mały­mi kro­ka­mi wra­ca­my do nor­mal­no­ści! Od 4 maja br. do szko­ły wra­ca­ją wszyst­kie dzie­ci z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych, a w kolej­nych tygo­dniach stop­nio­wo star­si ucznio­wie. Od 31 maja br. szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we będą funk­cjo­no­wa­ły w try­bie stacjonarnym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Har­mo­no­gram pra­cy hybry­do­wej zosta­nie uczniom prze­ka­za­ny przez wychowawców.