Home » Aktualności » I turnus obozu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Pieczyskach za nami

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

I turnus obozu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Pieczyskach za nami

W  Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w dniach od 28 czerw­ca do 9 lip­ca bie­żą­ce­go roku zor­ga­ni­zo­wa­no I tur­nus obo­zu spor­to­wo — rekre­acyj­ne­go dla dzie­ci. Środ­ki na reali­za­cję zajęć zosta­ły prze­zna­czo­ne przez Gmi­nę Wie­ru­szów i pocho­dzi­ły z Gmin­ne­go pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych oraz prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii na 2021r. W zaję­ciach uczest­ni­czy­ło 30 dzie­ci z klas I‑VI.  Uczest­ni­cy pół­ko­lo­nii bra­li udział w przy­go­to­wa­nym  pro­gra­mie, któ­ry skła­dał się z wie­lu atrak­cyj­nych pro­po­zy­cji aktyw­ne­go wypo­czyn­ku oraz zajęć o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym. Pro­fi­lak­ty­ka oraz zdro­wy styl życia były sta­łym punk­tem zajęć. Wła­ści­wie dobra­ne for­my aktyw­no­ści i meto­dy pra­cy pozwo­li­ły na stwo­rze­nie pozy­tyw­ne­go kli­ma­tu zachę­ca­ją­ce­go do rekre­acji,  zaba­wy i aktyw­ne­go wypoczynku.

Dzie­ci sko­rzy­sta­ły z wyjaz­du na basen do Ostrze­szo­wa oraz zwie­dzi­ły ZOO w Opo­lu. Obej­rza­ły rów­nież film „ Kru­do­wie 2” w kinie Słoń­ce w Wieruszowie.

Uczest­ni­cy zwie­dzi­li Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną w Pie­czy­skach, gdzie dzię­ki uprzej­mo­ści stra­ża­ków mogli zoba­czyć wóz stra­żac­ki i poznać wypo­sa­że­nie stra­ża­ka. Gości­li rów­nież przed­sta­wi­cie­li Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li poga­dan­kę na temat bez­piecz­nych waka­cji oraz zapre­zen­to­wa­li wypo­sa­że­nie wozu policyjnego.

Dzie­ci wzię­ły udział w warsz­ta­tach pla­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez MGBP w Wie­ru­szo­wie w ramach pro­jek­tu pt.” Dzie­cię­ca prze­strzeń wyobraź­ni” oraz w warsz­ta­tach szy­deł­ko­wa­nia, szy­cia i robie­nia na dru­tach popro­wa­dzo­nych przez Koło Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach. Poza tym szko­ła gości­ła zawod­ni­ków Szkół­ki Kolar­skiej absol­went­ki  tej szko­ły Mag­dę i Patry­cję Zawier­tę wraz z tre­ne­rem panem Toma­szem Zawier­tą, któ­rzy poka­za­li dzie­ciom zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się na rowe­rze. Uczest­ni­ków obo­zu odwie­dzi­ła kolej­na absol­went­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Mar­ta Gabas, któ­ra poka­za­ła dzie­cia­kom pod­sta­wo­we chwy­ty kara­te i popro­wa­dzi­ła zaba­wy spor­to­we. Uczest­ni­cy wzię­li rów­nież udział w ćwi­cze­niach z pierw­szej pomo­cy. W cza­sie tych dwóch tygo­dni nie zabra­kło roz­gry­wek spor­to­wych, kon­kur­sów i zabaw na świe­żym powie­trzu. Przy­po­mnia­no zasa­dy fair play. Wszyst­ko prze­pla­ta­ne było smacz­nym wyży­wie­niem, owo­ca­mi i loda­mi. Pod­su­mo­wa­niem I tur­nu­su było ogni­sko dla wszyst­kich uczest­ni­ków, któ­re upły­nę­ło w miłej i przy­ja­znej atmosferze.

Cie­szy­my się, że wszyst­ko uda­ła zor­ga­ni­zo­wać się zgod­nie z zapla­no­wa­nym har­mo­no­gra­mem. Pogo­da dopi­sa­ła, humo­ry i atmos­fe­ra też były świetne.

 Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach skła­da ser­decz­ne podziękowania:

-Gmi­nie Wie­ru­szów za prze­ka­za­ne środ­ki finan­so­we i za moż­li­wość orga­ni­za­cji obo­zu sportowo-rekreacyjnego

-Pani Lidii Kora­lew­skiej za smacz­ne owoce

-Kole Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach za cie­ka­we i inspi­ru­ją­ce warsztaty

-Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach za faj­ny pokaz umie­jęt­no­ści strażackich

-Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji za cie­ka­wy pokaz policyjny

-Panu Toma­szo­wi, Patry­cji i Mar­cie Zawier­tom za super lek­cje jaz­dy na  rowerze

-Mar­cie Gabas za świet­ny pokaz kara­te i cie­ka­we zaba­wy sportowe

-Pani Rena­cie Owcza­rek za zaję­cia z pierw­szej pomocy

-MGBP w Wie­ru­szo­wie za moż­li­wość udzia­łu w warsz­ta­tach plastycznych