Home » Aktualności » II turnus obozu sportowo-rekreacyjnego

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

II turnus obozu sportowo-rekreacyjnego

II tur­nus obo­zu spor­to­wo — rekre­acyj­ne­go dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­wał się w dniach 19.07–23.07.2021r. Środ­ki na reali­za­cję zajęć zosta­ły prze­ka­za­ne  przez Gmi­nę Wie­ru­szów i pocho­dzi­ły z Gmin­ne­go pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych oraz prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii na 2021r. W zaję­ciach uczest­ni­czy­ło 24 dzie­ci z klas 0‑VI. Uczest­ni­cy zosta­li podzie­le­ni na dwie gru­py wie­ko­we, co umoż­li­wi­ło stop­nio­wa­nie trud­no­ści zadań. Spo­tka­nia odby­wa­ły się w godzi­nach 8.00–16.00 i skła­da­ły się ze sta­łych punk­tów i zadań oraz atrak­cji prze­wi­dzia­nych na dany dzień.

Odby­ły się wyjaz­dy na basen do Ostrze­szo­wa, do kina Słoń­ce w Wie­ru­szo­wie na film pt.” Co w duszy gra” oraz do Gro­du w Bisku­pi­cach. W gro­dzie dzień upły­nął w atmos­fe­rze śre­dnio­wiecz­nych walk i poka­zów. Czas spę­dzo­ny w tym uro­kli­wym miej­scu wypeł­nił film o histo­rii powsta­nia gro­du, cie­ka­wa lek­cja o rodza­jach bro­ni połą­czo­na z pre­zen­ta­cją, czer­pa­nie papie­ru i strze­la­nie z łuku. Nie oby­ło się bez pamią­tek, któ­re dłu­go będą przy­po­mi­nać śre­dnio­wiecz­ne życie i oby­cza­je rycer­skie. Dzie­ci uda­ły się rów­nież na pie­szą wyciecz­kę do schro­ni­ska „Psia osta­ja” w Pie­czy­skach, gdzie zanio­sły kar­my, koce, i inne rze­czy potrzeb­ne miesz­kań­com tego schro­ni­ska. Cie­ka­wym doświad­cze­niem było wyj­ście na spo­tka­nie z autor­ką ksią­żek dla dzie­ci Niną Lus­są, któ­re zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez MGBP w Wie­ru­szo­wie w fili biblio­te­ki w Pieczyskach.

W ramach pro­fi­lak­ty­ki i dzia­łań z zakre­su bez­pie­czeń­stwa gru­py spo­tka­ły się z zawsze gościn­ny­mi stra­ża­ka­mi z Pie­czysk. Uczest­ni­cy wysłu­cha­li krót­kiej histo­rii Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej  w Pie­czy­skach. Nie­ma­łe emo­cje wzbu­dził pokaz wypo­sa­że­nia wozu bojo­we­go. Cie­ka­wym spo­tka­niem oka­za­ła się wizy­ta przed­sta­wi­cie­la Komen­dy Powia­to­wej poli­cji i pokaz samo­cho­du poli­cyj­ne­go oraz poga­dan­ka na temat bez­pie­czeń­stwa przy­go­to­wa­na przez star­sze­go asp. Damia­na Pawlaka.

Dzie­ci wzię­ły udział rów­nież w warsz­ta­tach kra­wiec­kich w Pogo­to­wiu Kra­wiec­kim Pani Jolan­ty Bystrej, któ­ra oprócz pasji zwią­za­nej z szy­ciem inte­re­su­je się tak­że histo­rią maszyn do szy­cia i gro­ma­dzi sta­re eks­po­na­ty, na któ­rych ucznio­wie mogli spró­bo­wać swo­ich sił pod okiem Pań z Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­cy­skach. Wizy­tę zakoń­czy­ły słod­ko­ści przy­go­to­wa­ne przez gospodynię.

W cza­sie obo­zu nie zabra­kło ele­men­tów spor­to­wych, zdro­wej rywa­li­za­cji i współ­za­wod­nic­twa. Pierw­szą oka­zją do spraw­dze­nia się był wyjazd do Marian­ka Park w Wie­ru­szo­wie. Dzie­ci sko­rzy­sta­ły z boga­tej ofer­ty urzą­dzeń do ćwi­czeń, zabaw i róż­nych roz­gry­wek. Wyciecz­kę zakoń­czy­ła duża por­cja lodów i inne sma­ko­ły­ki, któ­re mia­ły uzu­peł­nić zuży­tą ener­gię. Po powro­cie cze­ka­ła kolej­na nie­spo­dzian­ka: spo­tka­nie z absol­went­ką Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Mar­tą Gabas, któ­ra od 9 lat tre­nu­je  w Klu­bie Spor­to­wym Husa­ria Wie­ru­szów i odno­si licz­ne suk­ce­sy. Były zaba­wy, roz­grzew­ka i eks­pre­so­wa lek­cja, któ­ra zachę­ci­ła wie­lu uczest­ni­ków do pój­ścia dro­gą Marty.

Na zakoń­cze­nie II tur­nu­su uczest­ni­ków odwie­dził tre­ner  Wie­ru­szow­skie­go Klu­bu Kolar­skie­go oraz Szkół­ki Kolar­skiej przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, Tomasz Zawier­ta wraz z Mag­dą Zawier­tą, absol­went­ką Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, odno­szą­cą duże suk­ce­sy w kolar­stwie. Uczest­ni­cy usły­sze­li cen­ne uwa­gi doty­czą­ce poru­sza­nia się rowe­rem i kwe­stie zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem w cza­sie jaz­dy. Czas minął w atmos­fe­rze wspól­nych gier, zabaw i na wrę­cze­niu dyplo­mów i tytu­łów „Naj­sym­pa­tycz­niej­szych Pół­ko­lo­ni­stów”. Ostat­ni dzień zakoń­czy­ło ogni­sko i pysz­ne kiełbaski.

Dzie­sięć wspól­nie spę­dzo­nych dni to nie była  tyl­ko zaba­wa i inte­gra­cja. Każ­dy dzień przy­no­sił mnó­stwo emo­cji, daw­kę wie­dzy, a przede wszyst­kim pomysł na wspól­ne spę­dze­nie wol­ne­go, waka­cyj­ne­go cza­su. Zada­nia i gry uczy­ły odpo­wie­dzial­no­ści, współ­pra­cy i zasad fair play.

Uczest­ni­cy II tur­nu­su skła­da­ją ser­decz­ne podziękowania:

- Gmi­nie Wie­ru­szów za prze­ka­za­ne środ­ki finan­so­we i za moż­li­wość orga­ni­za­cji obo­zu sportowo-rekreacyjnego

- Kole Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach oraz Pani Jolan­cie Bystrej za cie­ka­we i inspi­ru­ją­ce warsztaty

- Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach za faj­ny pokaz umie­jęt­no­ści strażackich

- Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji za cie­ka­wy pokaz policyjny

- Panu Toma­szo­wi Zawier­cie i Mag­da­le­nie Zawier­cie za super lek­cje jaz­dy na  rowerze

- Mar­cie Gabas za świet­ny gry i zaba­wy sportowe

- Pra­cow­ni­kom schro­ni­ska „Psia osto­ja” w Pie­czy­skach za cie­płe i ser­decz­ne przy­ję­cie oraz moż­li­wość odwie­dze­nia tego miejsca

Było super! Dziękujemy!