Home » Aktualności » Międzynarodowy Dzień Teatru

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Międzynarodowy Dzień Teatru

27 mar­ca na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Teatru. Z tej oka­zji ucznio­wie klas IV – VI uczci­li ten dzień, pomi­mo trud­no­ści wyni­ka­ją­cych z pan­de­mii. Ucznio­wie wszyst­kich klas przy­go­to­wa­li kolo­ro­we pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce sce­ny ze zna­nych i lubia­nych bajek pt. „Kop­ciu­szek” i „Pino­kio”, a tak­że pla­ka­ty z hasła­mi pro­mu­ją­cy­mi teatr, cie­ka­wost­ka­mi i infor­ma­cja­mi o sztu­ce aktorskiej.

Ucznio­wie kla­sy IV zapre­zen­to­wa­li w for­mie onli­ne spek­takl teatral­ny pt. „Pino­kio” na moty­wach baj­ki Car­lo Col­lo­die­go. „Pino­kio” to prze­pięk­na i wzru­sza­ją­ca opo­wieść o wystru­ga­nym z magicz­ne­go drew­na paja­cy­ku, któ­ry sta­je się praw­dzi­wym chłop­cem. Na wła­snych błę­dach pozna­je, czym jest dobro i zło. Z cza­sem jed­nak dowia­du­je się, co tak napraw­dę jest w życiu naj­waż­niej­sze. Peł­na zabaw­nych przy­gód histo­ria Pino­kia nie­sie ponad­cza­so­we war­to­ści oraz naukę dla dzie­ci i dorosłych.

Dzię­ku­je­my naszym uczniom za zaan­ga­żo­wa­nie, chęć two­rze­nia, reali­za­cję pomy­słów oraz za wra­że­nia arty­stycz­ne. A naszym szkol­nym akto­rom życzy­my suk­ce­sów, wspa­nia­łych, wyma­rzo­nych ról oraz życz­li­wej publicz­no­ści.