Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

15 czerwca 2021
Z dniem 1 grud­nia 2021 zmia­nie ule­ga sie­dzi­ba Porad­ni Psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-Peda­­go­­gi­cz­nej w Wie­ru­szo­wie. Nowa sie­dzi­bą to ul. Szkol­na 2–3, Wie­ru­szów. Zmia­na sie­dzi­by Porad­ni Psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-Peda­­go­­gi­cz­nej w Wie­ru­szo­wie (pdf)   […]


Czy­taj dalej …

Szczepienia uczniów w wieku 12–18 lat

15 czerwca 2021
Sza­now­ni Pań­stwo, od 7 czerw­ca rodzi­ce mogą reje­stro­wać na szcze­pie­nie dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły 12. rok życia. Wcze­śniej zosta­ła uru­cho­mio­na reje­stra­cja dla uczniów w wie­ku 16 i 17 lat. Aktu­al­nie szcze­pie­nia odby­wa­ją się w punk­tach popu­la­cyj­nych i powszech­nych. Po zakoń­cze­niu waka­cji szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19 będą mogły być reali­zo­wa­ne w try­bie mobil­nym na tere­nie pla­có­wek oświa­to­wych. Będą je wyko­ny­wa­ły pod­mio­ty […]


Czy­taj dalej …

Dzień Dziecka – Dzień Sportu w Pieczyskach

2 czerwca 2021
2 czerw­ca upły­nął w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach pod hasłem Dnia Dziec­ka połą­czo­nym z Dniem Spor­tu. Był to czas inte­gra­cji i odno­wie­nia kon­tak­tów kole­żeń­skich, po dłu­giej nauce zdal­nej. Pro­gram impre­zy obej­mo­wał m.in. rzu­ty worecz­kiem do celu, rzu­ty do kosza, sko­ki w wor­ku, sko­ki przez linę, bieg z pił­ką. Poza atrak­cja­mi typo­wo spor­to­wy­mi był jesz­cze kla­so­wy rysu­nek na asfal­cie, zaba­wa z języ­kiem angiel­skim, czy foto­bud­ka […]


Czy­taj dalej …

„Czwartki Lekkoatletyczne”

1 czerwca 2021
W dniu 31 maja, na Stadio­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Tury­sty­ki w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się kolej­ne zawo­dy w ramach „Czwart­ków Lek­ko­atle­tycz­nych”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Wyder Kamil, Smo­raw­ska Mile­na, Dłu­go­wska Julia, Tobo­ła Kari­na i Wró­bel Michał. I miej­sca i zło­te meda­le zdo­by­li Kamil Wyder w bie­gu na 60m i Michał Wró­bel w bie­gu na 300m. III miej­sca i brą­zo­we meda­le otrzy­ma­li Michał Wró­bel […]


Czy­taj dalej …

Dzień Pszczół w oddziałach przedszkolnych w Pieczyskach

25 maja 2021
20 mają na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Dzień Psz­czół. W oddzia­łach przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach dzie­ci rów­nież świę­to­wa­ły Dzień Psz­czół. Dzię­ki uprzej­mo­ści Pani Agnie­sz­ki- bab­ci jed­nej z naszych wycho­wa­nek dzie­ci dowie­dzia­ły się co to jest pasie­ka, jak żyją psz­czo­ły, jak bar­dzo są poży­tecz­ne i pra­co­wi­te oraz jak powsta­je miód. Jed­ną z atrak­cji było zoba­cze­nie ula, narzę­dzi […]


Czy­taj dalej …

„Czwartki Lekkoatletyczne”

20 maja 2021
20 maja, na Sta­dio­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Tury­sty­ki w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się kolej­ne zawo­dy w ramach „Czwart­ków Lek­ko­atle­tycz­nych”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Wyder Kamil w bie­gu na 60m., Smo­raw­ska Mile­na w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą, Tobo­ła Kari­na w bie­gu na 60m i Wró­bel Michał w bie­gu na 300m oraz sko­ku w dal. Po zakoń­czo­nej rywa­li­za­cji odby­ła się deko­ra­cja zwy­cięz­ców. Wśród naszych zawod­ni­ków 1 miej­sce […]


Czy­taj dalej …

30 maja — Dzień Wszystkich Dzieci

20 maja 2021
[…]


Czy­taj dalej …

Drodzy uczniowie!!!

20 maja 2021
W związ­ku z powro­tem do szko­ły całe gro­no peda­go­gicz­ne   chce Wam prze­ka­zać kil­ka waż­nych infor­ma­cji: Pamię­taj­cie o wyro­zu­mia­ło­ści dla sie­bie i dla innych, być może nie wszyst­ko pój­dzie po Waszej myśli. Nie obwi­niaj­cie się jeśli coś się nie uda, macie pra­wo do błę­dów. Zacznij­cie „ćwi­czyć” powrót do rze­czy­wi­sto­ści, np: poran­ne wsta­wa­nie, krót­kie ćwi­cze­nia fizycz­ne. Wyzna­czaj­cie sobie małe cele i reali­zuj­cie […]


Czy­taj dalej …

Dzień Strażaka

5 maja 2021
4 maja w Dzień Świę­te­go Flo­ria­na – patro­na stra­ża­ków, obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Stra­ża­ka. Z tej oka­zji dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odwie­dzi­ły Stra­ża­ków z Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Dzię­ki ich uprzej­mo­ści dzie­ci mogły zwie­dzić remi­zę oraz obej­rzeć z bli­ska wóz stra­żac­ki. Pano­wie Stra­ża­cy: Pre­zes OSP Druh Miro­sław Gabas oraz Druh Dariusz Pia­sec­ki […]


Czy­taj dalej …