Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

ŚWIĘTO 3 MAJA I SZKOLNY KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

3 maja 2021
Rok 2021 został usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Rokiem Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na pamiąt­kę tego wyda­rze­nia dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odśpie­wa­ły HYMN POLSKI Mazur­ka Dąbrow­skie­go, następ­nie wszyst­kie wyko­na­ły fla­gi i z bia­­ło-cze­r­wo­­ny­­mi cho­rą­giew­ka­mi poka­za­ły przy­wią­za­nie do barw naro­do­wych. Celem uro­czy­sto­ści było kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych i świa­do­mo­ści naro­do­wej oraz utrwa­le­nie sym­bo­li naro­do­wych. Dla […]


Czy­taj dalej …

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

30 kwietnia 2021
Mały­mi kro­ka­mi wra­ca­my do nor­mal­no­ści! Od 4 maja br. do szko­ły wra­ca­ją wszyst­kie dzie­ci z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych, a w kolej­nych tygo­dniach stop­nio­wo star­si ucznio­wie. Od 31 maja br. szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we będą funk­cjo­no­wa­ły w try­bie sta­cjo­nar­nym. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach Har­mo­no­gram pra­cy hybry­do­wej zosta­nie uczniom prze­ka­za­ny przez wycho­waw­ców. […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu „Ziemia – planeta marzeń”

26 kwietnia 2021
Sklep z zabaw­ka­mi Malu­das orga­ni­zu­je dru­gą edy­cje kon­kur­su! Tym razem temat doty­czy tro­ski o śro­do­wi­sko, a hasłem prze­wod­nim jest: „Zie­mia – pla­ne­ta marzeń”. Dba­nie o eko­sys­tem sta­je się w świa­do­mo­ści wie­lu osób nie­zwy­kle waż­ne, bowiem z roku na rok śro­do­wi­sko ule­ga więk­szej degra­da­cji, dla­te­go war­to edu­ko­wać w tym zakre­sie dzie­ci od naj­młod­szych lat. Co trze­ba zro­bić? Aby wziąć udział […]


Czy­taj dalej …

Podsumowanie Gminnego Konkursu „Ziemia – planeta, na której mieszkamy”

22 kwietnia 2021
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach roz­strzy­gnię­to gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny z oka­zji Dnia Zie­mi pn.” Zie­­mia-pla­­ne­­ta, na któ­rej miesz­ka­my”. Pra­ce, któ­re wpły­nę­ły poka­za­ły jak waż­na w naszym życiu jest nasza pla­ne­ta i uwraż­li­wia­ły na tema­ty zwią­za­ne z ochro­ną Zie­mi. Zarów­no pra­ce pla­stycz­ne jak i lite­rac­kie nawią­zy­wa­ły do tema­tu kon­kur­su i były bar­dzo cie­ka­we. Oto jed­na z nich, wiersz uczen­ni­cy kla­sy VIII […]


Czy­taj dalej …

Akademia Bezpiecznego Puchatka

21 kwietnia 2021
Aka­de­mia Bez­piecz­ne­go Puchat­ka to Ogól­no­pol­ski Test Bez­pie­czeń­stwa skie­ro­wa­ny do uczniów klas I szkół pod­sta­wo­wych. Ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w tym pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym i otrzy­ma­li dyplo­my oraz Cer­ty­fi­kat dla szko­ły. W ramach pro­gra­mu Pierw­szo­kla­si­ści uzy­ska­li war­to­ścio­wą wie­dzę prze­pro­wa­dzo­ną na zaję­ciach. Tema­ty­ka zwią­za­na była z bez­pie­czeń­stwem dzie­ci w czte­rech sfe­rach: na dro­dze, w domu, w szko­le oraz w Inter­ne­cie. Po prze­pro­wa­dze­niu zajęć dzie­ci wery­fi­ko­wa­ły swo­ją […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy uczniów klas V‑VI do udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego “My London lapbook”

18 kwietnia 2021
Zapra­sza­my uczniów klas V‑VI do udzia­łu w szkol­nym kon­kur­sie z języ­ka angiel­skie­go “My Lon­don lap­bo­ok”. Regu­la­min szkol­ne­go kon­kur­su na lap­bo­ok o Lon­dy­nie ‘My Lon­don lap­bo­ok’ (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

13 kwietnia 2021
Rok 2021 został usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Rokiem Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Maj jest szcze­gól­nym mie­sią­cem w histo­rii Pol­ski. W pierw­szych trzech dniach maja obcho­dzo­ne są w trzy waż­ne świę­ta, któ­re sta­no­wią ele­ment toż­sa­mo­ści naro­do­wej. Dla uczcze­nia tych dni Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów z klas III‑VIII do udzia­łu w SZKOLNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH pt. „ŚPIEWAMY DLA […]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu pt. „KARTKA WIELKANOCNA”

29 marca 2021
Dnia 26.03.2021 r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny „ KARTKA WIELKANOCNA „, któ­ry był skie­ro­wa­ny dla gru­py przed­szkol­nej przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie tra­dy­cji Świąt Wiel­ka­noc­nych, inspi­ro­wa­nie do pra­cy twór­czej oraz roz­wi­ja­nie tech­nik pla­stycz­nych, a tak­że pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę: pomy­sło­wość,  samo­dziel­ność wyko­na­nej pra­cy […]


Czy­taj dalej …

Międzynarodowy Dzień Teatru

29 marca 2021
27 mar­ca na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Teatru. Z tej oka­zji ucznio­wie klas IV – VI uczci­li ten dzień, pomi­mo trud­no­ści wyni­ka­ją­cych z pan­de­mii. Ucznio­wie wszyst­kich klas przy­go­to­wa­li kolo­ro­we pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce sce­ny ze zna­nych i lubia­nych bajek pt. „Kop­ciu­szek” i „Pino­kio”, a tak­że pla­ka­ty z hasła­mi pro­mu­ją­cy­mi teatr, cie­ka­wost­ka­mi i infor­ma­cja­mi o sztu­ce aktor­skiej. Ucznio­wie kla­sy IV zapre­zen­to­wa­li […]


Czy­taj dalej …