Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Przerwa wielkanocna

26 marca 2021
Prze­rwa wiel­ka­noc­na trwa od 01 kwiet­nia do 6 kwiet­nia 2021. Weso­łych Świąt! […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu „Ziemia — planeta, na której mieszkamy”

25 marca 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów z klas V‑VIII z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w gmin­nym kon­kur­sie „Zie­­mia- pla­ne­ta, na któ­rej miesz­ka­my”. REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO DZIEŃ ZIEMI (pdf) Załącz­nik nr 1 (doc) Załącz­nik nr 1 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’

22 marca 2021
W dniu 22 mar­ca 2021r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  zosta­ły ogło­szo­ne wyni­ki gmin­ne­go kon­kur­su pla­stycz­ne­go „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów IV klas szkół pod­sta­wo­wych.  Celem kon­kur­su było  inspi­ro­wa­nie uczniów do aktyw­no­ści twór­czej,  kształ­to­wa­nie wyobraź­ni i ory­gi­nal­no­ści pomy­słów,  roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań pla­stycz­nych i pro­mo­wa­nie talen­tów arty­stycz­nych. Jury kon­kur­su bra­ło pod uwa­gę pomy­sło­wość, […]


Czy­taj dalej …

A kysz Marzanno!

22 marca 2021
Kul­ty­wu­jąc corocz­ną sta­ro­sło­wiań­ską tra­dy­cję dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach posta­no­wi­ły poże­gnać zimę i przy­wi­tać wio­snę. Pod opie­ką wycho­waw­ców przy­go­to­wa­ły Marza­n­nę- zimo­wą pan­nę, któ­ra w tra­dy­cji sta­ro­pol­skiej sym­bo­li­zu­je poże­gna­nie zimy i budze­nie się przy­ro­dy do życia- czy­li począ­tek wio­sny. Przed­szko­la­ki wyru­szy­ły na spa­cer, na plac przed­szkol­ny, aby tam ostat­ni raz zoba­czyć zimę, a zapro­sić wio­snę […]


Czy­taj dalej …

Szkolny konkurs plastyczny „My chcemy wiosny”

20 marca 2021
W dniu 19 mar­ca w naszej szko­le ogło­szo­ne zosta­ły wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez szkol­ną biblio­te­kę „My chce­my wio­sny”. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów klas I‑III i jego celem było roz­wi­ja­nie wyobraź­ni twór­czej naj­młod­szych uczniów, uwraż­li­wia­nie na pięk­no wio­sen­nej pogo­dy oraz posze­rza­nie wie­dzy na temat róż­nych tech­nik pla­stycz­nych. Pra­ca kon­kur­so­wa wyko­na­na przez uczest­ni­ka była dowol­ną pra­cą […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa

12 marca 2021
Dnia 11.03.2021r. dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Dzień Soł­ty­sa. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się od swo­ich wycho­waw­ców kim jest Soł­tys i na czym pole­ga jego pra­ca. Gru­pa dzie­ci 4–5 lat­ków z oka­zji tego świę­ta przy­go­to­wa­ły dla Soł­ty­sów laur­ki oraz nagra­ły prze­pięk­ne życze­nia. […]


Czy­taj dalej …

Zaproszenie do konkursy „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY”

1 marca 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów klas IV do udzia­łu w gmin­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym  „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY” Regu­la­min kon­kur­su „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY” (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w szkole w Pieczyskach

22 lutego 2021
„O mowo pol­ska, ty zie­le rodzi­me, Niech­że cię przyj­mę w otwar­te ramio­na; Ty będziesz kwie­ciem tych pół ubar­wio­na, (…) O mowo pol­ska, ty czuj­ny odze­wie ser­decz­nych żalów, utrwa­lo­ny w śpie­wie” Sta­ni­sław Wyspiań­ski 21 lute­go na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go, któ­ry usta­no­wio­ny został przez UNESCO w 1999 roku. Świę­to to ma za zada­nie przy­po­mnieć wszyst­kim naro­dom, jak […]


Czy­taj dalej …

Pasowanie na starszaka

19 lutego 2021
Paso­wa­nie na star­sza­ka to waż­ne wyda­rze­nie dla każ­de­go przed­szko­la­ka. Dobrze o tym wie­dzą dzie­ci z gru­py 4–5 lat­ków przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach.  Dnia 12.02.2021 r. dzie­ci pochwa­li­ły się pięk­nie zaśpie­wa­ną pio­sen­ką oraz recy­to­wa­ny­mi wier­szy­ka­mi. Po pięk­nych wystę­pach Pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra przy­stą­pi­ła do uro­czy­ste­go paso­wa­nia przed­szko­la­ków spe­cjal­nym ołów­kiem. Na zakoń­cze­nie dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my oraz od fir­my KALIDO Pań­stwa […]


Czy­taj dalej …