Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Akcja charytatywna — Walentynka dla Jarka

12 lutego 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach rów­nież włą­czy­ła się w akcje cha­ry­ta­tyw­ną „ Walen­tyn­ka dla Jar­ka”. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li pięk­ne kart­ki walen­tyn­ko­we, któ­re będzie moż­na nabyć w ramach akcji. Szko­ła poma­ga w powro­cie do zdro­wia Panu Jar­ko­wi, któ­ry nie jeden raz towa­rzy­szył naszym uczniom i pra­cow­ni­kach w wyjaz­dach. Życzy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­­wia- Panie Jar­ku! […]


Czy­taj dalej …

Szkółka kolarska ZAPRASZA

12 lutego 2021
Szkół­ka kolar­ska  przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zapra­sza wszyst­kich chęt­nych uczniów klas IV-VIII  do zapi­sów.   Zaję­cia odby­wać się będą  w ponie­dział­ki i śro­dy  w godzi­nach od 16.00–18.00   Zapi­sy i infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu: 692463107 […]


Czy­taj dalej …

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida zdrowia”

12 lutego 2021
W związ­ku z dys­try­bu­cją przez Mini­ster­stwo Zdro­wia gry edu­ka­cyj­nej „Pira­mi­da Zdro­wia” skie­ro­wa­nej do uczniów szkół pod­sta­wo­wych w woje­wódz­twie ślą­skim szko­ła nasza otrzy­ma­ła dwie gry edu­ka­cyj­ne, w któ­rych boha­te­ra­mi będą sami ucznio­wie. Gry przy­go­to­wa­no w ramach kam­pa­nii spo­łecz­nej ” Pla­nu­ję dłu­gie życie” reali­zo­wa­nej w ramach Naro­do­wej Stra­te­gii Onko­lo­gicz­nej. […]


Czy­taj dalej …

9 lutego — Dzień Bezpiecznego Internetu

10 lutego 2021
9 lute­go 2021 r. przy­pa­da Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu. DBI ma na celu ini­cjo­wa­nie i pro­pa­go­wa­nie dzia­łań na rzecz bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów inter­ne­to­wych, zazna­jo­mie­nie rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców z pro­ble­ma­ty­ką bez­pie­czeń­stwa onli­ne oraz pro­mo­cję pozy­tyw­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia Inter­ne­tu. Tego­rocz­na edy­cja Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu orga­ni­zo­wa­na jest pod hasłem „Razem dla lep­sze­go Inter­ne­tu !”.  W związ­ku z tym naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­no […]


Czy­taj dalej …

Bal karnawałowy

1 lutego 2021
Kar­na­wał to tra­dy­cja prze­peł­nio­na weso­łą, skocz­ną muzy­ką oraz zaba­wą wraz z kon­kur­sa­mi. Dla przed­szko­la­ków bal kar­na­wa­ło­wy to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie na któ­re wszy­scy cze­ka­ją z utę­sk­nie­niem. Przy  Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w dniu 29.01.2021 r. we wszyst­kich gru­pach przed­szkol­nych tań­com oraz kon­kur­som nie było koń­ca.  Na pięk­nie ude­ko­ro­wa­nych salach poja­wi­ły się dzie­ci prze­bra­ne za boha­te­rów zna­nych bajek i komik­sów. Wspól­na zaba­wa przy­nio­sła wie­le […]


Czy­taj dalej …

Dla Babci i Dziadka

22 stycznia 2021
Bab­cia i Dzia­dek to bar­dzo waż­ne oso­by w życiu każ­de­go, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu dzie­ci  z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach pamię­ta­ły o nich. W tym roku ze wzglę­du ma pan­de­mię w nie­co inny spo­sób uczci­ły ten dzień, wysy­ła­jąc rela­cję onli­ne ze swo­ich wystę­pów. Nato­miast wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie laur­ki oso­bi­ście wrę­czy­ły już w domu. Jed­nak­że, ani pan­de­mia, ani inne […]


Czy­taj dalej …

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I ŚWIĄTECZNYCH PIOSENEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…”

4 stycznia 2021
Z ogrom­ną rado­ścią infor­mu­je­my, że tego­rocz­ny Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pasto­ra­łek i Świą­tecz­nych Pio­se­nek „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty! W tym roku nasz kon­kurs odbył się w for­mie zdal­nej, ze wzglę­du na czas epi­de­mii oraz obostrzeń zwią­za­nych z orga­ni­zo­wa­niem imprez kul­tu­ral­nych. Celem kon­kur­su było kul­ty­wo­wa­nie i roz­wi­ja­nie tra­dy­cji wspól­ne­go kolę­do­wa­nia, popu­la­ry­za­cja pol­skich kolęd i pasto­ra­łek, roz­wi­ja­nie […]


Czy­taj dalej …

„Santa’s Christmas”

22 grudnia 2020
Świą­tecz­ne kon­kur­sy zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej szko­le zakoń­czył kon­kurs z języ­ka angiel­skie­go dedy­ko­wa­ny kla­som V‑VIII pt. „Santa’s Chri­st­mas”. Pole­gał on na stwo­rze­niu komik­su, któ­ry opi­sy­wał Boże Naro­dze­nie św. Miko­ła­ja. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę popraw­ność gra­ma­tycz­ną, for­mę, sta­ran­ność wyko­na­nia oraz pomy­sło­wość. Ucznio­wie wyka­za­li się jak zwy­kle ogrom­ną kre­atyw­no­ścią i talen­tem. Wśród uczniów kla­sy V I miej­sce zaję­ła Daria Dra­piew­ska, II miej­sce […]


Czy­taj dalej …

Konkurs „Tradycyjna gwiazda kolędnika”

16 grudnia 2020
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że kon­kurs tra­dy­cyj­na GWIAZDA KOLĘDNIKA na dłu­gim kiju, został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie daw­nych tra­dy­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych, wspól­ne spę­dze­nie cza­su z rodzi­ną. Pra­wie wszyst­kie pra­ce mają mecha­ni­zmy poru­sza­ją­ce gwiaz­dy i mamy przy­pusz­cze­nia że to robo­ta Tatu­siów lub Dziad­ków. Pra­wie wszyst­kie pra­ce speł­ni­ły wyma­ga­nia kon­kur­so­we. Gwiaz­dy były wyko­na­nie z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów oraz zamon­to­wa­no je na kiju.   […]


Czy­taj dalej …