Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2020/21

15 grudnia 2020
Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się Woje­wódz­kie kon­kur­sy przed­mio­to­we. Ucznio­wie naszej szko­ły przy­stą­pi­li do kon­kur­su z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki oraz języ­ka angiel­skie­go. Była to oka­zja do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy z okre­ślo­nych dzie­dzin wie­dzy. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim bio­rą­cym udział odwa­gi i osią­gnię­tych wyni­ków. […]


Czy­taj dalej …

Serdecznie Dziękujemy

9 grudnia 2020
[…]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Magiczna broda Św. Mikołaj”

8 grudnia 2020
Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Gmin­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny pt. „Magicz­na bro­da św.  Miko­ła­ja ” został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie dzie­ciom tra­dy­cji Miko­ła­jek, inspi­ro­wa­nie dzie­ci do pra­cy twór­czej, pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci, a tak­że zapre­zen­to­wa­nie przez dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym twór­czo­ści pla­stycz­nej. Oto lista zwy­cięz­ców: Gru­pa dzie­ci 5- let­nich : I miej­sce —  Julia […]


Czy­taj dalej …

Witaj Święty Mikołaju!

7 grudnia 2020
Świę­ty Miko­łaj odwie­dza dzie­ci w każ­dym miej­scu na całym świe­cie. 4 grud­nia z wor­kiem peł­nym pre­zen­tów przy­je­chał rów­nież  do przed­szko­la­ków z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Dzie­ci wybra­ły się na spa­cer w poszu­ki­wa­niu Miko­ła­ja, nasłu­chi­wa­ły dźwię­ku dzwo­necz­ków, któ­re sły­chać było już z dale­ka i świad­czy­ło to o tym, że do szko­ły zbli­ża się nikt inny, jak Świę­ty Miko­łaj we wła­snej oso­bie. […]


Czy­taj dalej …

„All about Scotland”

7 grudnia 2020
Z oka­zji Dnia Świę­te­go Andrze­ja – patro­na Szko­cji, w naszej szko­le został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs języ­ko­wy pt.”All abo­ut Sco­tland”.  Celem kon­kur­su było posze­rze­nie wie­dzy na temat tego anglo­ję­zycz­ne­go kra­ju i zdo­by­cie jak naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji o histo­rii, tra­dy­cji, kul­tu­rze, spo­rcie i lite­ra­tu­rze Szko­cji. Zdal­na for­ma kon­kur­su, na szczę­ście, nie znie­chę­ci­ła uczest­ni­ków do udzia­łu. I miej­sce zaję­li: Adam Sztuc­ki  (kl.VII) […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do wsparcia Akcji Charytatywnej

2 grudnia 2020
[…]


Czy­taj dalej …

Andrzejkowy bal

1 grudnia 2020
Dnia 30.11.2020r. w andrzej­ko­wy dzień dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych z gru­py 6 lat­ków oraz 3 lat­ków świę­to­wa­ły Andrzej­ki. Przed­szko­la­ki w prze­pięk­nych prze­bra­niach, roz­po­czę­ły ten dzień od wróżb zor­ga­ni­zo­wa­nych przez swo­je panie w poszcze­gól­nych gru­pach. Z wiel­ką rado­ścią wypo­wia­da­ły andrzej­ko­we zaklę­cia i bra­ły udział w licz­nych wróż­bach. Swo­ją przy­szłość odkry­wa­ły losu­jąc przed­mio­ty, któ­re prze­po­wia­da­ły w jakim zawo­dzie będą pra­co­wa­ły kie­dy doro­sną, […]


Czy­taj dalej …

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

26 listopada 2020
Jak co roku  tego dnia każ­dy misio­wi życze­nie skła­da.  Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia, któ­ry przy­pa­da na dzień 25 listo­pa­da tak­że  przed­szko­la­ki z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uczci­ły ten wyjąt­ko­wy dzień. Dzie­ci z uwa­gą obej­rza­ły pre­zen­ta­cję, wysłu­cha­ły histo­rii tego świę­ta, a tak­że opo­wie­dzia­ły o swo­ich misio­wych przy­ja­cio­łach, któ­rych  nie­ste­ty w tym roku nie mogli­śmy gościć […]


Czy­taj dalej …

Dzień Świętego Andrzeja

24 listopada 2020
30 listo­pa­da obcho­dzi­my Dzień Świę­te­go Andrze­ja – patro­na Szko­cji. Z tej oka­zji zapra­sza­my uczniów klas VI,VII i VIII  do udzia­łu w kon­kur­sie języ­ko­wym pt. „All abo­ut Sco­tland”.  Celem kon­kur­su jest posze­rze­nie wie­dzy na temat tego anglo­ję­zycz­ne­go kra­ju — zdo­by­cie jak naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji na temat histo­rii, tra­dy­cji, kul­tu­ry, jedze­nia, spor­tu i lite­ra­tu­ry Szko­cji. Kon­kurs odbę­dzie się zdal­nie 30 […]


Czy­taj dalej …