Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Już jestem przedszkolakiem!

23 listopada 2020
Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka to pierw­sza tak waż­na uro­czy­stość dla dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Odby­ło się ono 20 listo­pa­da 2020r. Uro­czy­stość ta w dużym stop­niu sta­no­wi zakoń­cze­nie pro­ce­su adap­ta­cyj­ne­go dzie­ci do warun­ków i zasad panu­ją­cych w przed­szko­lu. Pod­czas uro­czy­sto­ści paso­wa­nia malu­chy swo­im zacho­wa­niem potwier­dzi­ły, że dobrze się czu­ją w przed­szko­lu. Odświęt­ny strój i wystrój sali pod­kre­śli­ły donio­słość wyda­rze­nia. […]


Czy­taj dalej …

Szkolny konkurs kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek „Hej kolęda”

23 listopada 2020
REGULAMIN KONKURSU KOLĘD 2020 (pdf) KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU (doc) […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu “Magiczna broda św. Mikołaja”

18 listopada 2020
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza wszyst­kie dzie­ci 5 i 6‑letnie z przed­szko­li i oddzia­łów przed­szkol­nych z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie pt. „ Magicz­na bro­da św. Miko­ła­ja” Regu­la­min gmin­ne­go kon­kur­su świą­tecz­ne­go (pdf) Załącz­nik nr 1 Załącz­nik nr 2 […]


Czy­taj dalej …

„Święto Kredki”

17 listopada 2020
29 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Świę­to Kred­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Biblio­te­kę Peda­go­gicz­ną w Sie­ra­dzu filia w Wie­ru­szo­wie. W kon­kur­sie tym udział wzię­ły trzy dziew­czyn­ki z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z gru­py 6 lat­ków: Kin­ga Kuświk, Nata­lia Smo­raw­ska i Sha­man­tha Ter­pis. War­to było, ponie­waż Kin­ga Kuświk zaję­ła III miej­sce, a pra­ce Saman­thy Ter­pis oraz Nata­lii Smo­raw­skiej zdo­by­ły wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Być Patriotą od najmłodszych lat

10 listopada 2020
Rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­­po­d­le­­gło­­­ści- 11 listo­pa­da to naj­waż­niej­sze pol­skie świę­to naro­do­we. Z tej oka­zji 10 listo­pa­da dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 6- lat­ków obej­rza­ły film o sym­bo­lach naro­do­wych pt. „ Polak mały”, samo­dziel­nie wyko­na­ły koty­lio­ny w bar­wach ojczy­stych oraz poko­lo­ro­wa­ły orła bia­łe­go, nasze godło. Ubra­ne na galo­wo i w posta­wie na bacz­ność dum­nie odśpie­wa­ły hymn Pol­ski  „ […]


Czy­taj dalej …

Gminny konkurs plastyczno-językowy „Das ist doch sehenswert”

9 listopada 2020
Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań realia­mi kul­tu­­ro­­wo-geo­­gra­­fi­cz­ny­­mi kra­jów obsza­ru nie­miec­ko­ję­zycz­ne­go. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i aktyw­no­ści arty­stycz­nej. Kształ­ce­nie poczu­cia przy­na­leż­no­ści do spo­łecz­no­ści euro­pej­skiej, kształ­to­wa­nie posza­no­wa­nia innych kul­tur i tra­dy­cji oraz kształ­to­wa­nie posta­wy tole­ran­cji wobec innej naro­do­wo­ści. Kon­kurs skie­ro­wa­ny był do uczniów klas siód­mych. Zada­niem uczest­ni­ków było wyko­na­nie pra­cy arty­stycz­nej […]


Czy­taj dalej …

Europejski Dzień Języków

9 listopada 2020
W ramach Euro­pej­skie­go Dnia Języ­ków Obcych w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no licz­ne kon­kur­sy. Ucznio­wie kla­sy VIII zmie­rzy­li się z cyry­li­cą. Pią­to­kla­si­ści w zaba­wie “Run­ning dic­ta­tion” wal­czy­li z bez­błęd­nym prze­pi­sy­wa­niem wyra­zów w kil­ku języ­kach euro­pej­skich. Kla­sa IV bra­ła udział w zada­niu Sło­wa dooko­ła Euro­py — „Dobie­ran­ka”, czy­li ile wyra­zów odgad­niesz?”, a kla­sa IV szu­ka­ła rodzin języ­ko­wych. Ucznio­wie pozna­li rów­nież […]


Czy­taj dalej …

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

9 listopada 2020
Nie rzu­cim zie­mi skąd nasz ród nie damy pogrześć mowy. Pol­ski my naród, pol­ski lud,  kró­lew­ski szczep pia­sto­wy. Nie damy by nas gnę­bił wróg, tak nam dopo­móż Bóg. 11 listo­pa­da, jak co roku obcho­dzi­my Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. 11 listo­pa­da 1918 roku ‚po 123 latach nie­wo­li, odro­dzi­ło się Pań­stwo Pol­skie. W 1795 roku  Rosja, Pru­sy i Austria podzie­li­ły pomię­dzy sie­bie pol­ską zie­mię […]


Czy­taj dalej …

CodeWeek 2020

3 listopada 2020
W okre­sie od 15 do 23 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła włą­czy­ła się w Euro­pej­ski Tydzień Kodo­­wa­­nia- Code­We­ek 2020. Code­We­ek to spo­łecz­na ini­cja­ty­wa, w ramach któ­rej euro­pej­skie pań­stwa kon­ku­ru­ją w licz­bie zor­ga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń zwią­za­nych z kodo­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem. Ucznio­wie klas I‑II mie­li sze­reg zabaw zwią­za­nych z kodo­wa­niem: odko­do­wy­wa­li róż­ne obraz­ki i samo­dziel­nie ukła­da­li kody. W kla­sach III- VIII ucznio­wie kodo­wa­li na plat­for­mach edu­ka­cyj­nych oraz pro­gra­mo­wa­li  w Scratch. […]


Czy­taj dalej …