Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Aktualności

Procedury udziału w zajęciach w okresie pandemii COVID-19

1 września 2020
Pro­ce­du­ry udzia­łu w zaję­ciach w okre­sie pan­de­mii COVID-19 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach od 1 wrze­śnia 2020r. (pdf) Pro­ce­du­ry zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w oddzia­łach przed­szkol­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w związ­ku z wystą­pie­niem COVID-19 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Zasady bezpieczeństwa dla dzieci

31 sierpnia 2020
Zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go w trak­cie epi­de­mii SARS-CoV‑2 w Pol­sce wytycz­ne MI i GIS (pdf) Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w środ­kach trans­por­tu zbio­ro­we­go (pdf) […]


Czy­taj dalej …

HARMONOGRAM DOWOZÓW OD 2.09–4.09.2020 R.

28 sierpnia 2020
Dowóz nr 1 7.00 Wie­ru­szów (przy­sta­nek Sedal)- 7.10 Klatka‑7.20 Mie­­le­­szy­­nek- 7.30 Pie­czy­ska 7.30 Pie­­czy­­ska- 7.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 7.50 Pie­czy­ska Odwóz nr 1 (od ponie­dział­ku do piąt­ku) 45 Pie­­czy­­ska- 13.55 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 14.10 Pie­czy­ska 15 Pie­­czy­­ska- 14.25 Mie­­le­­szy­­nek- 14.35 Kla­t­ka- Wie­ru­szów Odwóz nr 2 (od ponie­dział­ku do czwart­ku) 30 Pie­­czy­­ska- 15.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- […]


Czy­taj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28 sierpnia 2020
Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  odbę­dzie się 1 wrze­śnia 2020r, godzi­na 10.00. dla klas I‑VIII Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­na nie będzie czę­ści ofi­cjal­nej, ucznio­wie wcho­dząc do szko­ły uda­ją się pro­sto do klas, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem: Kla­sa I- sala nr 8 Kla­sa II- sala nr 11 Kla­sa III- sala nr 2 Kla­sa IV-sala nr 10 Kla­sa V- […]


Czy­taj dalej …

Wyprawka przedszkolaka

11 lipca 2020
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 2–3 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 4–5 (pdf) WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 6 (pdf) […]


Czy­taj dalej …