Home » Aktualności » Podsumowanie Gminnego Konkursu „Ziemia – planeta, na której mieszkamy”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Podsumowanie Gminnego Konkursu „Ziemia – planeta, na której mieszkamy”

W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach roz­strzy­gnię­to gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny z oka­zji Dnia Zie­mi pn.” Zie­mia-pla­ne­ta, na któ­rej miesz­ka­my”. Pra­ce, któ­re wpły­nę­ły poka­za­ły jak waż­na w naszym życiu jest nasza pla­ne­ta i uwraż­li­wia­ły na tema­ty zwią­za­ne z ochro­ną Zie­mi. Zarów­no pra­ce pla­stycz­ne jak i lite­rac­kie nawią­zy­wa­ły do tema­tu kon­kur­su i były bar­dzo cie­ka­we. Oto jed­na z nich, wiersz uczen­ni­cy kla­sy VIII ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach:

Nasza pla­ne­ta to Ziemia,

Na któ­rej teraz panu­je pandemia.

W tych cza­sach czę­sto zapominamy,

Że naszą pla­ne­tę tak bar­dzo kochamy.

Dbaj o nią mój kolego,

Sza­nuj przy­ro­dę i scho­waj swo­je ego.

 

Dba­nie o śro­do­wi­sko, to bar­dzo waż­na rzecz.

Segre­guj odpa­dy, bo liczy się każ­dy śmieć.

Nasza pla­ne­ta ci za to podziękuje,

Dając ci czy­ste powie­trze i warzy­wo któ­re cię nie otruje.

 

Dziu­ra ozo­no­wa jest coraz większa,

Stan Zie­mi się wca­le nie polepsza.

Ocie­ple­nie kli­ma­tu też nam nie sprzyja,

Do koń­ca świa­ta zosta­ła odrobina,

Więc nie zwlekaj,

Pomóż świa­tu i nie uciekaj.

 

Układ sło­necz­ny ma wie­le planet,

Ale żad­na nie zastą­pi tego, co nam jest już znane.

Zie­mia to wspa­nia­ła planeta,

Zbie­raj śmie­ci, bo czas ucieka.

Kate­go­ria kla­sy V- VI- pla­kat Eko-planeta

I miej­sce zajął Patryk Woź­ny — uczeń kl.5 Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wyszanowie,

II miej­sce zaję­ła Han­na  Zna­mi­row­ska, uczen­ni­ca kl.5 Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach,

III miej­sce zajął  Jan Dłu­gosz, uczeń kl.6c  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wieruszowie,

 

Kate­go­ria kla­sy VII- VIII- wiersz na temat naszej planety

I miej­sce- zaję­ła Zuzan­na Figiel, uczen­ni­ca kl.8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach

II miej­sce – zaję­ła Kin­ga Kru­pa, uczen­ni­ca kl.8  Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wyszanowie;

II miej­sce – Zuzan­na Bary­ga, uczen­ni­ca kl.8a  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wieruszowie.

 

Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wkład pra­cy i udział w konkursie!

Nagro­dy moż­na odbie­rać w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach.