Home » Projekty » “Umiem pływać”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

“Umiem pływać”

W okre­sie od 14 maja do 25 czerw­ca 2021 r. 9 uczniów kla­sy III reali­zo­wa­ło Pro­jekt powszech­nej nauki pły­wa­nia „Umiem pły­wać”. Zaję­cia odby­wa­ły się w Aqu­apar­ku Oce­anik w Ostrze­szo­wie i obej­mo­wa­ły 20 godzin dydak­tycz­nych. W cza­sie 10 wyjaz­dów ucznio­wie bar­dzo szyb­ko zdo­by­wa­li nowe umie­jęt­no­ści i wie­dzę. Dzie­ci chęt­nie uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach, oswa­ja­ły się z wodą oraz uczy­ły róż­nych tech­nik pły­wa­nia. Pod­czas ostat­nich wyjaz­dów wszyst­kie pły­wa­ły już na dużym base­nie. Dzię­ki uczest­nic­twu w pro­jek­cie dzie­ci zwięk­szy­ły swo­ją wie­dzę na temat pły­wa­nia, uspraw­ni­ły swo­je cia­ło oraz zwięk­szy­ły pew­ność sie­bie. Udział w zaję­ciach zapew­nił nie tyl­ko moż­li­wość nauki pły­wa­nia, ale tak­że aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su i wspa­nia­łej zabawy.


Pro­gram powszech­nej nauki pły­wa­nia „Umiem pły­wać” jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych z klas I – III w całej Pol­sce. Zakła­da sys­te­ma­tycz­ny i powszech­ny udział dzie­ci w poza­lek­cyj­nych i pozasz­kol­nych zaję­ciach spor­to­wych z zakre­su nauki pły­wa­nia. Jest pro­po­zy­cją uczest­nic­twa w dodat­ko­wych zaję­ciach spor­to­wych dla uczniów, któ­rzy chcą podej­mo­wać aktyw­ność fizycz­ną poza obo­wiąz­ko­wy­mi zaję­cia­mi wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Pro­gram będzie kie­ro­wa­ny do dzie­ci – uczniów klas I – III szkół pod­sta­wo­wych w całym kra­ju, bez selek­cjo­no­wa­nia na mniej lub bar­dziej spraw­nych czy uzdol­nio­nych rucho­wo uczniów.

Głów­ne cele programu:

  • upo­wszech­nia­nie aktyw­no­ści fizycz­nej dzie­ci i młodzieży,
  • naby­cie przez dzie­ci pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści pływania,
  • pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­dzia­ła­nia i kory­go­wa­nie wad postawy,
  • zapo­bie­ga­nie zja­wi­skom pato­lo­gii spo­łecz­nych, poprzez skie­ro­wa­ną do uczniów ofer­tę uczest­nic­twa w dodat­ko­wych  zaję­ciach sportowych,
  • efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie infra­struk­tu­ry spor­to­wej (pły­wal­nie),
  • wyrów­ny­wa­nie szans w dostę­pie do infra­struk­tu­ry spor­to­wej poprzez obję­cie pro­gra­mem w szcze­gól­no­ści uczniów, zamiesz­ka­łych w miej­sco­wo­ściach, w któ­rych nie ma pływalni,
  • edu­ka­cja w zakre­sie bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z akwenów.

Wię­cej o pro­gra­mie na stro­nie: www.msport.gov.pl/kampania/projekt-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywacNaj­trud­niej­szy pierw­szy raz

Trze­cio­kla­si­ści naszej szko­ły  wraz z ucznia­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie i Wysza­no­wie, w okre­sie od paź­dzier­ni­ka do listo­pa­da, uczest­ni­czy­li w zaję­ciach nauki pły­wa­nia w ramach Ogól­no­pol­skie­go Pro­gram Powszech­nej Nauki Pły­wa­nia „Umiem Pły­wać” 2017. Pro­gram otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Fun­du­szu Zajęć Spor­to­wych dla Uczniów w ramach dota­cji Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki. Zaję­cia odby­wa­ły się dwa razy w tygo­dniu na Kry­tej Pły­wal­ni OCEANIK w Ostrzeszowie.

Poprzez reali­za­cję pro­jek­tu, umie­jęt­no­ści pły­wac­kie naby­ła gru­pa 28 uczniów. Zaję­cia roz­bu­dzi­ły potrze­bę uczest­nic­twa dzie­ci w tej for­mie aktyw­no­ści rucho­wej. Dzię­ki pro­gra­mo­wi dzie­ci nauczy­ły się w spo­sób odpo­wie­dzial­ny i bez­piecz­ny korzy­stać z base­nu. Ćwi­cze­nia w for­mie zaba­wo­wej dały oka­zję do rucho­we­go i emo­cjo­nal­ne­go „wyży­cia się” oraz dostar­czy­ły rado­ści i satys­fak­cji. Wspól­ne wyjaz­dy zin­te­gro­wa­ły śro­do­wi­sko uczniow­skie, a nie­któ­rzy rodzi­ce widzą potrze­bę uczest­nic­twa swo­ich dzie­ci w dal­szym eta­pie nauki pływania.