Home » Rekrutacja 2021/2022 » Rekrutacja 2021/2022 — Oddział przedszkolny

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Rekrutacja 2021/2022 — Oddział przedszkolny

Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach

wie­ku 2,5 – 6 lat. Szko­ła zapew­nia opie­kę w godzi­nach 6.30 – 16.00. Zapew­nia się kom­for­to­we warun­ki roz­wo­ju i bez­pie­czeń­stwo naszych przed­szko­la­ków. Oddzia­ły przed­szkol­ne wypo­sa­żo­ne są w sale dydak­tycz­ne, któ­re dosto­so­wa­ne są do wie­ku i  potrzeb dzie­ci. Przed­szko­le ofe­ru­je boga­ta ofer­tę dodat­ko­wych zajęć dydak­tycz­nych roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia dzie­ci, któ­ra co roku jest mody­fi­ko­wa­na w zależ­no­ści od potrzeb dzie­ci. Do dys­po­zy­cji są rów­nież zaję­cia niwe­lu­ją­ce dys­funk­cje dzie­ci, np. zaję­cia logopedyczne.

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców do korzy­sta­nia z naszej ofer­ty zajęć w oddzia­łach przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Zapew­nia­my miłą, bez­piecz­ną i ser­decz­ną atmos­fe­rę. Gwa­ran­tu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę pedagogiczną.

https://www.google.pl/maps/@51.295233,18.198322,3a,90y,22.1h,84.53t/data=!3m5!1e1!3 m³!1svoDpsJNGug4AAAQZL7HOjw!2e0!3e2

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekrutacji:

Zarzą­dze­nie Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa na rok 20212022

Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO zał nr 7.

OP-wnio­sek-o-przy­ję­cie-dziec­ka-do-przed­szko­la

OP-SP oświad­cze­nie

OP-Oświad­cze­nie o wycho­wy­wa­niu w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej zał nr 3

OP-oświad­cze­nie o samot­nym wychowywaniu

OP-Oświad­cze­nie o aktyw­no­ści zawo­do­wej zał nr 5

OP Dekla­ra­cja o kon­ty­nu­owa­niu wych. przed­szkol­ne­go zał nr 2

Klau­zu­la Rekru­ta­cja OP

Wypraw­ka 2–3 lat­ki (pdf)

Wypraw­ka 4–5 lat­ki (pdf)

Wypraw­ka 6 lat­ki (pdf)