Home » Rekrutacja 2021/2022 » Rekrutacja 2021/2022 — Szkoła podstawowa

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Rekrutacja 2021/2022 — Szkoła podstawowa

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekrutacji:

Zarzą­dze­nie Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa na rok 20212022

Wnio­sek o przy­je­cie dziec­ka do szko­ły kl II-VIII

SP-wnio­sek-o-przy­ję­cie-do-szko­ły-dziec­ka-spo­za-obwo­du

SP-wnio­sek o przy­ję­cie do kLI. — obwód

OP-SP oświad­cze­nie

Klau­zu­la Rekru­ta­cja SP

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.