Home » Aktualności » Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu pt. „KARTKA WIELKANOCNA”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu pt. „KARTKA WIELKANOCNA”

Dnia 26.03.2021 r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny „ KARTKA WIELKANOCNA „, któ­ry był skie­ro­wa­ny dla gru­py przed­szkol­nej przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie tra­dy­cji Świąt Wiel­ka­noc­nych, inspi­ro­wa­nie do pra­cy twór­czej oraz roz­wi­ja­nie tech­nik pla­stycz­nych, a tak­że pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę: pomy­sło­wość,  samo­dziel­ność wyko­na­nej pra­cy oraz estetykę.

Lau­re­ata­mi pra­cy zostali:

I miej­sce- Saman­ta Ter­pis — oddział 6‑latków

II miej­sce – Krzysz­tof Zimoch – oddział 4–5 – latków

III miej­sce – Domi­nik Wyder- oddział 2,5- 3 – latków

-  Doro­ta Różyc­ka – oddział 4–5 – latków

-  San­dra Nawroc­ka – oddział 4–5 latków.

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my, a wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­je­my za udział w konkursie.