Home » Aktualności » ŚWIĘTO 3 MAJA I SZKOLNY KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

ŚWIĘTO 3 MAJA I SZKOLNY KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

Rok 2021 został usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Rokiem Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na pamiąt­kę tego wyda­rze­nia dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odśpie­wa­ły HYMN POLSKI Mazur­ka Dąbrow­skie­go, następ­nie wszyst­kie wyko­na­ły fla­gi i z bia­ło-czer­wo­ny­mi cho­rą­giew­ka­mi poka­za­ły przy­wią­za­nie do barw naro­do­wych. Celem uro­czy­sto­ści było kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych i świa­do­mo­ści naro­do­wej oraz utrwa­le­nie sym­bo­li narodowych.

Dla uczcze­nia tych waż­nych świąt majo­wych dla uczniów klas I‑VIII zor­ga­ni­zo­wa­no kon­kurs o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym. W związ­ku z powyż­szym z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o roz­strzy­gnię­ciu szkol­ne­go kon­kur­su muzycz­ne­go pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”. Ze wzglę­du na czas epi­de­mii oraz obostrzeń kon­kurs odbył się w for­mie zdalnej.

Lau­re­aci konkursu: 

I miej­sce – Danu­ta Bin­kow­ska, kl. V

II miej­sce – Julia Dłu­go­wska, kl. IV; Mile­na Smo­raw­ska, kl. V

III miej­sce – Lena Tra­far­ska i Julia Tra­ła, kl. IV

Wyróż­nie­nie: Emi­lia Kik, kl. III

Zapra­sza­my do oglądania.