Home » Szkoła » Deklaracja dostępności

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Deklaracja dostępności

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do ser­wi­su inter­ne­to­we­go Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach.

Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 2011-07-29

Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji: bie­żą­ce aktu­ali­za­cje, w tym infor­ma­cje dostęp­ne na poszcze­gól­nych stro­nach pod­mio­to­wych i przed­mio­to­wych www.

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

  • zamiesz­czo­ne na stro­nie publi­ka­cje w for­mie pli­ków PDF nie są dostęp­ne cyfro­wo w całości.
  • część z opu­bli­ko­wa­nych zdjęć nie posia­da opi­su alter­na­tyw­ne­go, mają one cha­rak­ter pro­mo­cyj­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji bie­żą­cych zadań.

Uła­twie­nia na stronie

Stro­na posia­da nastę­pu­ją­ce uła­twie­nia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wer­sję kontrastową,
  • moż­li­wość zmia­ny roz­mia­ru tekstu,
  • obsłu­ga foku­sa z pozio­mu przeglądarki,

Niniej­sze oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia: 2021.01.04

Oświad­cze­nie zosta­ło ostat­nio pod­da­ne prze­glą­do­wi w dniu: 2021.02.01

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samooceny.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej szkolap68@poczta.onet.pl tel. (+48) 62 78–44–628. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach nie udo­stęp­nia indy­wi­du­al­nych adre­sów mailo­wych wszyst­kich pra­cow­ni­ków. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Dane tele­adre­so­we sie­dzi­by pod­mio­tu publicz­ne­go: dostęp­ne są na stro­nie głównej.

Skró­ty klawiaturowe

Na stro­nie inter­ne­to­wej moż­na uży­wać stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych przeglądarki.

Pro­ce­du­ra wnioskowo-skargowa

Każ­dy ma pra­wo wystą­pić do Nasze­go pod­mio­tu publicz­ne­go z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfrowej.

Żąda­nie powin­no zawierać:

  • Dane kon­tak­to­we oso­by wystę­pu­ją­cej z żądaniem,
  • Wska­za­nie stro­ny inter­ne­to­wej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­we, któ­re mają być dostęp­ne cyfrowo,
  • Wska­za­nie spo­so­bu kon­tak­tu z oso­bą wystę­pu­ją­cą z żądaniem,
  • Wska­za­nie alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, jeże­li dotyczy.

Do skarg roz­pa­try­wa­nych w postę­po­wa­niach w spra­wie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej sto­su­je się prze­pi­sy dzia­łu VIII usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie i nie póź­niej, niż w cią­gu 7 dni. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż  2 mie­sią­ce. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do informacji.

W przy­pad­ku, gdy pod­miot odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji, moż­na zło­żyć skar­gę na takie działanie.

Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skar­gę moż­na prze­słać tak­że do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Dostęp­ność architektoniczna

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, ul. Szkol­na 1, Pie­czy­ska, 98–400 Wie­ru­szów znaj­du­je się w par­te­ro­wym budyn­ku, w któ­rym na par­te­rze znaj­du­je się sekre­ta­riat szkoły.