Home » Aktualności » „Umiem pływać”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

„Umiem pływać”

W okre­sie od 14 maja do 25 czerw­ca 2021 r. 9 uczniów kla­sy III reali­zo­wa­ło Pro­jekt powszech­nej nauki pły­wa­nia „Umiem pły­wać”. Zaję­cia odby­wa­ły się w Aqu­apar­ku Oce­anik w Ostrze­szo­wie i obej­mo­wa­ły 20 godzin dydak­tycz­nych. W cza­sie 10 wyjaz­dów ucznio­wie bar­dzo szyb­ko zdo­by­wa­li nowe umie­jęt­no­ści i wie­dzę. Dzie­ci chęt­nie uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach, oswa­ja­ły się z wodą oraz uczy­ły róż­nych tech­nik pły­wa­nia. Pod­czas ostat­nich wyjaz­dów wszyst­kie pły­wa­ły już na dużym base­nie. Dzię­ki uczest­nic­twu w pro­jek­cie dzie­ci zwięk­szy­ły swo­ją wie­dzę na temat pły­wa­nia, uspraw­ni­ły swo­je cia­ło oraz zwięk­szy­ły pew­ność sie­bie. Udział w zaję­ciach zapew­nił nie tyl­ko moż­li­wość nauki pły­wa­nia, ale tak­że aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su i wspa­nia­łej zabawy.