Home » Aktualności » Wakacji już czas!

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Wakacji już czas!

Przed­szko­la­ki z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i ich rodzi­ce, w pią­tek 2 lip­ca, spo­tka­li się na ostat­niej w tym roku uro­czy­sto­ści – uro­czy­sto­ści poże­gna­nia roku przed­szkol­ne­go i poże­gna­nia star­sza­ków . O godzi­nie 10.00  swój występ roz­po­czę­ła gru­pa 2- 3 lat­ków, a następ­nie gru­pa 4- 5 lat­ków. O godzi­nie 11.00 ostat­ni już raz z przed­szko­lem poże­gna­ły się sze­ścio­lat­ki, któ­rzy po waka­cjach roz­pocz­ną naukę w szko­le. Oczy­wi­ście pro­mo­cją do szko­ły był dyplom ukoń­cze­nia przed­szko­la i pamiąt­ko­wa książ­ka. Pani dyrek­tor i Pani wycho­waw­czy­ni i wrę­cza­jąc nagro­dy życzy­ły dzie­ciom powo­dze­nia- by wyko­rzy­sta­ły wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści zdo­by­te w przed­szko­lu i wzbo­ga­ci­ły je w szko­le. Młod­sze dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my i ksią­żecz­ki z waka­cyj­ny­mi życze­nia­mi. Z wier­szem i pio­sen­ką „ Weso­łe waka­cje” dzie­ci poże­gna­ły się z przedszkolem.

Wpro­wa­dze­ni w waka­cyj­ny nastrój życzy­li­śmy sobie bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku, odwie­dze­nia cie­ka­wych miejsc i prze­ży­cia fascy­nu­ją­cych przygód.