Home » Aktualności » Zapraszamy do konkursu pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zapraszamy do konkursu pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!”

Rok 2021 został usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Rokiem Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Maj jest szcze­gól­nym mie­sią­cem w histo­rii Pol­ski. W pierw­szych trzech dniach maja obcho­dzo­ne są w trzy waż­ne świę­ta, któ­re sta­no­wią ele­ment toż­sa­mo­ści narodowej.

Dla uczcze­nia tych dni Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów z klas III‑VIII do udzia­łu w SZKOLNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH pt. „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO!” 

REGULAMIN KONKURSU (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU