Home » Aktualności » Zapraszamy do konkursu „Ziemia – planeta marzeń”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zapraszamy do konkursu „Ziemia – planeta marzeń”

Sklep z zabaw­ka­mi Malu­das orga­ni­zu­je dru­gą edy­cje kon­kur­su! Tym razem temat doty­czy tro­ski o śro­do­wi­sko, a hasłem prze­wod­nim jest: „Zie­mia – pla­ne­ta marzeń”. Dba­nie o eko­sys­tem sta­je się w świa­do­mo­ści wie­lu osób nie­zwy­kle waż­ne, bowiem z roku na rok śro­do­wi­sko ule­ga więk­szej degra­da­cji, dla­te­go war­to edu­ko­wać w tym zakre­sie dzie­ci od naj­młod­szych lat.

Co trze­ba zrobić?

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży za pomo­cą dowol­nej meto­dy pla­stycz­nej przed­sta­wić to, jak dbasz o śro­do­wi­sko. Segre­ga­cja śmie­ci, oszczę­dza­nie wody, zaku­py z tor­bą wie­lo­krot­ne­go użyt­ku – dzie­ci mają wie­le moż­li­wo­ści! A wszyst­ko w tro­sce o Mat­kę Naturę.

Nagro­dy

 • W kate­go­rii — przed­szko­le będą przy­zna­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:
  * Zie­lo­na kom­pa­nia (I miej­sce) — bon o war­to­ści 900 zł,
  * Eko­lo­gicz­ny zaką­tek (II miej­sce) — bon o war­to­ści 700 zł,
  * Zgod­ni z natu­rą (III miej­sce) — bon o war­to­ści 400 zł.

  W kate­go­rii — szko­ła pod­sta­wo­wa i para­fie będą przy­zna­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:
  * Świa­do­mi oby­wa­te­le (I miej­sce) — bon o war­to­ści 900 zł,
  * Pro­eko­lo­gicz­na dru­ży­na (II miej­sce) — bon o war­to­ści 700 zł,
  * Pie­lę­gnu­ją­cy eko­sys­tem (III miej­sce) —  bon o war­to­ści 400 zł.

Bon zosta­nie prze­sła­ny dro­gą e‑mailową na wska­za­ny adres w for­mu­la­rzu zgłoszeniowym.

Licz­ba zgłoszeń

Każ­de przed­szko­le może wysłać 10 zgło­szeń, szko­ła pod­sta­wo­wa i para­fia może wysłać mak­sy­mal­nie 12 zgło­szeń.

Ter­min

Na pra­ce cze­ka­my do 21 maja. Zwy­cięz­ców ogło­si­my 26 maja.

For­ma zgłoszeń

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży zapo­znać się z regu­la­mi­nem, pobrać for­mu­larz i pra­wi­dło­wo go wypeł­nić. Następ­nie prze­ślij go razem z pra­cą i zgo­da­mi rodzi­ców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: https://maludas.pl/konkurs

Pra­cę nale­ży prze­słać w for­ma­cie .jpg lub .png w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, co umoż­li­wi zamiesz­cze­nie jej w gale­rii skle­pu Maludas.

Komi­sja konkursowa

Miło nam ogło­sić, że prze­wod­ni­czą­cą jury w kon­kur­sie zosta­ła Wio­la Woło­szyn, autor­ka popu­lar­nej serii ksią­żek „Jano i Wito”.

Part­ne­rzy konkursu:

https://www.aviva.pl/

https://terdeals.com/pl

Regu­la­min kon­kur­su Malu­das 2021 (pdf)