Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Oddział przedszkolny 3‑latki

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Oddział przedszkolny 3‑latki

poziom A . Kwie­cień, tydzień 2. Chciał­bym być kosmonautą.

Dzień pierw­szy: Zmar­twie­nie księ­ży­ca  Słu­cha­nie opo­wia­da­nia Joan­ny Papu­ziń­skiej Jak nasza mama zre­pe­ro­wa­ła księżyc

Dzień dru­gi: Przy­by­sze z kosmo­su Opo­wieść rucho­wa Wypra­wa w kosmos.  Wyko­na­nie pra­cy pla­stycz­nej „Ufo­lu­dek”.

Dzień trze­ci: Dzień i noc. Zaba­wa orien­ta­cyj­no-porząd­ko­wa –  Dzień i  noc.

Zaba­wa orien­ta­cyj­no-porząd­ko­wa – Pogu­bio­ne gwiazd­ki. Zaba­wa kla­sy­fi­ka­cyj­na –  Od naj­mniej­szej do naj­więk­szej. Praca pla­stycz­na  – Noc.

Dzień czwar­ty: Kosmicz­na wyprawa

Oglą­da­nie obraz­ków wpro­wa­dza­ją­cych w tema­ty­kę kosmosu.Zabawa rucho­wo-naśla­dow­cza – Rakie­ta.

Zaba­wa kon­struk­cyj­na –   Budu­je­my sta­tek kosmicz­ny.

 Dzień pią­ty: Będę astronautą 

Ćwi­cze­nie ana­li­zy i syn­te­zy wzro­ko­wej – Astronauta.

Słu­cha­nie opo­wia­da­nia. Zaba­wa ryt­micz­na – Kosmicz­ne rytmy.

Ćwi­cze­nia pla­stycz­ne – Zie­mia nasza planeta

Zaba­wa orien­ta­cyj­no-porząd­ko­wa –  Ufo­lu­dek.


 

06.04.2021 r.

Tema­ty tygo­dnia: Chciał­bym zostać sportowcem.

Dzień 1 – Gim­na­sty­ka – waż­na spra­wa. Wiersz Jadwi­gi Kocza­now­skiej „Gim­na­sty­ka”

Dzień 2 – Moja ulu­bio­na zaba­wa rucho­wa. Ryso­wa­nie ulu­bio­nych zabaw ruchowych.

Dzień 3 – Małe pił­ki i duże pił­ki. Ćwi­cze­nie klasyfikacyjne.

Dzień 4 – Moje cia­ło. Ćwi­cze­nie orien­ta­cji w zakre­sie wła­sne­go ciała.


29.03.2021

Pra­ca zdal­na poziom A (pdf)


08.03.2021

Zdal­ne Marzec, tydzień 3 (pdf)

Zdal­ne Marzec, tydzień 2 (pdf)