Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Oddział przedszkolny 4–5 latki

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Oddział przedszkolny 4–5 latki

Temat tygo­dnia: WIOSNA NA WSI

Ponie­dzia­łek 12.04.2021 r. Temat dnia: Gra­my w zie­lo­ne, kar­ta pra­cy część 4, str. 60.

Wto­rek 13.04.2021 r. Temat dnia: Miesz­kań­cy wiej­skie­go podwór­ka, kar­ta pra­cy część 4, str. 61, 62, 63.

Śro­da 14.04.2021 r. Temat dnia: Zwie­rzę­ta z wiej­skie­go podwór­ka i ich dzie­ci, kar­ta pra­cy część 4, str. 64, 65.

Czwar­tek 15.04.2021 r. Temat dnia: Czło­wiek i zwie­rzę­ta, kar­ta pra­cy część 4, str. 66, 67.

Pią­tek 16.04.2021 r. Temat dnia: W wiej­skiej zagro­dzie, kar­ta pra­cy część 4, str. 68, 69.


TEMAT TYGODNIA: WIOSENNE POWROTY

Wto­rek 06.04.2021 r. Temat dnia: Pozna­je­my budo­wę pta­ka, kar­ta pra­cy część 4, str. 42–43.

Śro­da 07.04.2021 r. Temat dnia: Pta­sie gniaz­da, kar­ta pra­cy część 4, str. 44–45.

Czwar­tek 08.04.2021 r. Temat dnia: Pta­sie kon­cer­ty, kar­ta pra­cy część 4, str. 46–47.

Pią­tek 09.04.2021 r. Temat dnia: Pta­sie pió­ra, kar­ta pra­cy część 4, str. 48–49.


29.03.2021 r.

Zaję­cia zdal­ne 4–5 lat­ki 29.03–02.04–2021 (pdf)


30.11.2020

Dzi­siej­szy temat naszych zajęć to: W lesie jurajskie.

Dzie­ci wysłu­cha­ły wier­sza A. Widzow­skiej ” Dino­zau­ry w przed­szko­lu”, celem było wzbo­ga­ce­nie wie­dzy na temat cza­sów pre­hi­sto­rycz­nych, na temat dinozaurów.

Dla dzie­ci kar­ty pra­cy z wize­run­kiem dinozaurów.


27.11.2020

Temat dzi­siej­szych zajęć to: Lal­ka daw­niej i dziś.

Dzie­ci pozna­ły histo­rię lal­ki — celem tych zajęć jest wpro­wa­dze­nie dzie­ci w świat tech­ni­ki i jej roz­wo­ju na prze­strze­ni lat. Pró­by porów­ny­wa­nia ich wyglą­du oraz funkcjonalności.

https://www.galeriabukowski.pl/pl/blog/Historia-lalki-lalki-drewniane%2C-biskwitowe-i-szmacianki/60


Język angiel­ski

https://bit.ly/3mbOsc3


26.11.2020

Oddział 4–5 latków

Dzi­siej­szy temat zajęć to zdro­we produkty.

Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie mamy zdro­we pro­duk­ty oraz zapo­zna­ły się z pira­mi­da zdro­we­go odży­wia­nia.  Ponad­to przed­szko­la­ki ćwi­czy­ły pamięć poprzez naukę przy­słów o zdrowiu.


W dniu 25.11.2020 w gru­pie 4–5 lat­ków obcho­dzi­li­śmy dzień Plu­szo­we­go Misia. Dzie­ci wysłu­cha­ły wier­szy­ka o misiu oraz tań­czy­ły do zna­nej i lubia­ne pio­sen­ki pt. “Jadą, jadą misie “.  Dodat­ko­wo dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne z wize­run­kiem misia.