Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Świetlica

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Świetlica

12.04.2021 r.

Gim­na­sty­ka połą­czo­na z tań­cem to jest to! 

1.Tańczymy do utwo­ru pt. „Pro­sty taniec”.

https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw

2.Zabawa rucho­wa: “Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”.

13.04.2021 r.

Pozna­je­my dys­cy­pli­ny sportowe. 

1.Obejrzyjcie fil­mik edu­ka­cyj­ny na temat dys­cy­plin spor­to­wych oraz posłu­chaj­cie wiersza
E. Paw­lak pt. „Ele­men­tarz spor­to­wy”   https://www.youtube.com/watch?v=eiU2XVGTiLE

2 Zapro­jek­tuj­cie strój pił­ka­rza – kar­ta pra­cy nr 1.

14.04.2021 r.

Sport to zdrowie. 

1.Rozwiążcie zagad­ki na temat spor­tu. Jeśli potra­fi­cie – spró­buj­cie samo­dziel­nie uło­żyć zagad­kę i zadaj­cie ją rodzi­com. https://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+sporcie

 1. Zaba­wa kon­struk­cyj­no-mani­pu­la­cyj­na pt. „Sta­dion spor­to­wy”. Zbu­duj­cie z kloc­ków lub innych zaba­wek sta­dion spor­to­wy. Czy wie­cie co ozna­cza­ją sło­wa: „try­bu­ny”, „pły­ta boiska”, „mura­wa”?

15.04.2021 r.

Czas na fitness.

1.Ćwiczcie z Luli­sią i Luli­tu­li­sia­mi — tre­ning fit­ness dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV‑4

 1. Zaba­wa z piłecz­ką. Prze­trans­por­tuj­cie piłecz­kę ping­pon­go­wą (lub inny leciut­ki przedmiot)
  z jed­ne­go miej­sca na dru­gie, wyłącz­nie za pomo­cą odde­chu (dmu­cha­jąc i nada­jąc pił­ce kie­ru­nek) np. od kana­py do fote­la i naj­da­lej jak umie­cie. Powodzenia!

16.04.2021 r.

Wio­sna…

1.Obejrzyjcie krót­ki fil­mik edu­ka­cyj­ny i spró­buj­cie zapa­mię­tać jak naj­wię­cej nazw wio­sen­nych pta­ków lub kwia­tów https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

Jaka jest Wasza ulu­bio­na ozna­ka wiosny?

 1. Zadbaj­cie o zdro­wie! Zjedz­cie ulu­bio­ny owoc lub warzy­wo J

Jaki ma smak? Słod­ki, kwa­śny, a może gorzki?

Kar­ta pra­cy nr 1 — strój pił­ka­rza (pdf)


Po świę­tach czas na ruch i aktyw­ność fizycz­ną. Goto­wi do zabawy?

07.04.2021 r.

 1. Ruch jest nie­zwy­kle waż­ny dla roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka! Zapla­nuj­cie z Mamusią/Tatusiem Waszą ulu­bio­ną aktyw­ność fizycz­ną na świe­żym powietrzu.

Spójrz­cie w nie­bo i jeśli będą widocz­ne chmu­ry zasta­nów­cie się, co przy­po­mi­na Wam ich kształt. Popro­ście Mamusię/Tatusia, aby opo­wie­dzie­li Wam o swo­ich obłocz­ko­wych pomysłach.

 1. Ułóż­cie obraz­ki http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
 2. Wyko­naj­cie pro­sty eks­pe­ry­ment z tań­czą­cy­mi skraw­ka­mi papie­ru: http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=POCZ&bid=0&iid=0&query=dzieci&api=

08.04.2021 r.

1.Obejrzyjcie fil­mik edu­ka­cyj­ny https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

i spró­buj­cie odpo­wie­dzieć na pyta­nie: „Po co nam aktyw­ność fizyczna”?

2.„Pajączek” to bar­dzo weso­ła zaba­wa, któ­ra zapew­ni Wam

“wygim­na­sty­ko­wa­nie” palusz­ków https://www.youtube.com/watch?v=ZhF0KaTm2WM

 1. Zapla­nuj­cie aktyw­no­ści spor­to­we na naj­bliż­sze dni tj. spa­cer, wspól­na gim­na­sty­ka, bie­ga­nie, gra w pił­kę, jaz­da na rowerze.

09.04.2021 r.

 1. Wyko­naj­cie ćwi­cze­nie „Rowe­rek” powta­rza­jąc rymo­wan­kę i róż­ni­cu­jąc tempo:

 „Jedzie Radek na rowerze,

a pan Romek na skuterze.

Raz, dwa, trzy,

jedz i ty”.

 1. Zaba­wa „Zrób to samo” – naśla­du­je­my czyn­no­ści przed­sta­wio­ne na obraz­kach. Plan­sza demon­stra­cyj­na wyd. MAC https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=94
 2. Zapro­jek­tuj­cie domo­wy tor prze­szkód. Pamię­taj­cie o zasa­dach bez­pie­czeń­stwa pod­czas zabaw ruchowych!

29.03.2021 r.

„Wiel­ka­noc” 

 1. Czas na pio­sen­kę. Posłu­chaj­cie pio­sen­ki pt. „Kur­ka” wyd. “Muzycz­ny Domek”: https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60

Spró­buj­cie zilu­stro­wać ten utwór ruchem.

 1. Roz­wiąż­cie zagad­ki wiel­ka­noc­ne: https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc
 2. Nary­suj­cie żół­te­go kur­czacz­ka: https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc
 3. Mamusia/Tatuś niech prze­czy­ta Wam wiersz „Jaj­ko” Jana Brze­chwy: http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_j01.html

Spró­buj­cie odpo­wie­dzieć na pytania:

 • Jak zacho­wy­wa­ło się jajko?
 • Czy kura dawa­ła mu dobre rady?
 • Co się sta­ło z jajkiem?

Kolo­ro­wan­ka nr 1 (pdf)

Kolo­ro­wan­ka nr 2 (pdf)